گروه آزمايشگاهی دانا قم

کارفرما : گروه آزمايشگاهی دانش قم

عنوان پروژه : طراحی و توسعه پرتال گروه آزمايشگاهی دانش قم

سال تولید : 1399

زبان ها : فارسی

آدرس : www.daneshlabqom.com

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net Core C# , SQL Server , Html 5 

تصاویر

برچسب ها

آزمایشگاه دانا آزمايشگاه پاتوبيولوژي دانا قم پاتوبيولوژي آزمايشگاه دانا قم آزمايشگاه دانش قم آزمايشگاه نوین قم