آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيوند

کارفرما : آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيوند 

عنوان پروژه : طراحی و توسعه پرتال آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيوند

سال تولید : 1398

سال بازنویسی و باز طراحی : 1400

زبان ها : فارسی

آدرس : www.peyvandlab.me

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net Core C# , SQL Server , Html 5 

تصاویر

برچسب ها

آزمایشگاه پیوند آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيوند پاتوبيولوژي آزمايشگاه پيوند شیراز